16 juni 2016

Algemene voorwaarden

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld. Je betaalt vooraf per automatische incasso, in de eerste week van de maand waarin je lessen volgt.

Het maandelijks lesgeld is vastgesteld op basis van het aantal lessen per jaar. Je abonnement en je betalingen lopen dus door in de vakanties. Yoga Sol viert vier vakantie weken per jaar. (1 week meivakantie, 2 weken zomervakantie verdeeld over de maanden juli en augustus, 1 week kerstvakantie).

Looptijd

Je abonnement loopt minimaal drie volledige kalendermaanden. Na de eerste drie maanden kun je maandelijks opzeggen, steeds vóór de 15e van de maand.

Lidmaatschap

Je lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Algemene voorwaarden

1 Algemene voorwaarden Yoga Sol Artikel

1 – Begrippen

1.1 Algemene voorwaarden Deze door Yoga Sol gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van Yoga Sol, www.yogasol.nl zijn hier te downloaden.

1.2 Deelnemer Degene die een door Yoga Sol georganiseerde workshop, opleiding of retreat volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga Sol.

1.3 Losse les Een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij Yoga Sol, anders dan op basis van een lidmaatschap.

1.4 Lidmaatschap Een door Yoga Sol uit te geven c.q. uitgegeven, en door een student te betalen c.q. betaald lidmaatschap voor het volgen van yoga- en andere lessen bij Yoga Sol.

1.5 Opleiding Een bij Yoga Sol te geven of gegeven (docenten)opleiding.

1.6 Privésessie Een door Yoga Sol uit te geven c.q. uitgegeven, en door een student c.q. deelnemer te betalen c.q. betaalde privé yogales, massage of therapiesessie.

1.7 Retreat Een door Yoga Sol georganiseerd retreat.

1.8 Strippenkaart Een tegoed aan lessen zoals bedoeld in artikel 3.2.

1.9 Student Degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga Sol.

1.10.

1.11 Website De website van Yoga Sol, www.yogasol.nl.

1.12 Workshop Een bij Yoga Sol te geven of gegeven workshop.

1.13 Yoga Sol is gevestigd in Amsterdam, Zonneplein 8a en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 64593363.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, privésessies, strippenkaarten, workshops, opleidingen en retreats bij Yoga Sol. Door deelname verklaart de student of deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yoga Sol als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Yoga Sol worden gewijzigd.De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website.

Artikel 3 – Lidmaatschap, strippenkaart, losse les, cadeaubon

3.1 Lidmaatschap

3.1.1 Lidmaatschappen

De diverse lidmaatschappen staan vermeld op de website en op het inschrijfformulier. Voorafgaand aan elke les dient de student zich te melden bij de baliemedewerker of de docent van Yoga Sol. Nadat de medewerker van Yoga Sol de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd is deelname mogelijk. Studentenyoga is enkel toegankelijk voor studenten op vertoon van een geldige studentenpas, die op ieder moment getoond moet kunnen worden. Verwachtte einddatum van de studie dient bij Yoga Sol bekend te zijn. Lidmaatschap start per de eerste van de maand. Wil de student op een ander moment starten met yogalessen, dan verrekent Yoga Sol hiervoor €12,50 per les voorafgaande aan het ODS-lidmaatschap. Opzegging van de wekelijkse lessen kan na minimaal 3 maanden voor de 15e van de maand. De opzegging gaat dan in vanaf het einde van dezelfde maand. Er geldt dus een minimale inschrijfperiode van 3 maanden.

3.1.2 Prijzen en betaling Alle actuele prijzen staan vermeld op de website.

Yoga Sol behoudt het recht prijzen te wijzigen. De prijzen zijn gebaseerd op een gemiddelde, dat wil zeggen dat de dagen waarop Yoga Sol gesloten is, verrekend zijn in de prijs van het lidmaatschap. Betaling van het lidmaatschap geschiedt altijd per automatische incasso. De student machtigt Yoga Sol om maandelijks het bedrag van de contributie af te schrijven van zijn rekening. De incasso vindt plaats in de eerste week van de maand. Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal er €25,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Yoga Sol behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het lidmaatschap van de betreffende student op te schorten tot de betaling is voldaan.

3.1.3 Inschrijfgeld Bij het afsluiten van een lidmaatschap wordt een eenmalig bedrag van €25,- verrekend als inschrijfgeld.

3.1.4 Jaarabonnement Indien een student een abonnement voor de duur van een jaar afsluit, geldt er een korting van 10% op de maandelijkse contributie. Volledige prijzen staan vermeld op de website. Een jaarabonnement wordt na het eerste jaar stilzwijgend verlengd in een abonnement voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen dat de student het lidmaatschap na dit jaar maandelijks kan opzeggen met in acht name van de maandelijkse opzegtermijn. De student kan na het jaarabonnement wederom een jaarabonnement afsluiten om 2 zodoende in aanmerking te komen voor de 10% korting op de maandelijkse contributie.

3.1.5 Minimale inschrijftermijn De minimale inschrijftermijn van een lidmaatschap is drie volledige maanden. Waarop het lidmaatschap zwangerschapsyoga een uitzondering is. Hier geldt geen minimale inschrijftermijn.

3.1.6 Indien de student zijn lidmaatschap bij Yoga Sol beëindigd wordt dit bedrag gerestitueerd.

3.1.7 Inhalen les Een student mag een gemiste les binnen 1 maand inhalen. De leraar behoudt het recht om een student die een les inhaalt te weigeren indien de leraar het maximaal aantal deelnemers overschreden vindt. Vaste deelnemers gaan voor op inhalende studenten. Lukt inhalen binnen 1 maand niet, dan kan de student contact opnemen met info@yogsol.nl. De enige redenen die verzoek van de student tot verruiming van de inhaaltermijn mogelijk maken, zijn ziekte, vakantie en/of overlijden eerste graads. Yoga Sol behoudt het recht dit verzoek te weigeren. Niet ingehaalde gemiste lessen komen niet voor restitutie van het lesgeld in aanmerking.

3.2 Strippenkaart

3.2.1 Prijs en betaling Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De prijs staat vermeld op de website.

3.2.2 Geldigheidsduur De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden.

3.2.3 Voorwaarden voor uitgifte en opvolging Uitgifte van een strippenkaart is alleen eenmalig mogelijk aan studenten die meer dan 30 km van een van beide locaties afwonen. Vervolg van lessen dient middels een regulier abonnement of losse lessen voortgezet te worden.

3.3 Losse les

3.3.1 Prijs en betaling

Dit is een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij Yoga Sol, anders dan op basis van een lidmaatschap. Betaling gebeurt vooraf per overschrijving of per PIN.

3.3.2 Aanmelding De student dient zich vooraf aan deelname aan een losse les aan te melden via info@yogasol.nl.

3.4 Cadeaubon

3.4.1 Prijs en betaling

De cadeaubon geeft recht op vier of op acht lessen. De prijs staat vermeld op de website. De cadeaubon dient per overboeking of per PIN betaald te worden.

3.6 Geldigheidsduur

De cadeaubon is een jaar geldig na datum van uitgifte.

Artikel 4 – Betaling en prijswijzigingen

4.1 Betaling

Een lidmaatschap, workshop, privésessie, opleiding of losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving, automatische incasso of via PIN. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yoga Sol het recht om op de student de invorderingskosten en incassokosten te verhalen. Tevens heeft Yoga Sol het recht deelname van de aangemelde student een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

4.2 Prijswijziging

De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen, workshops, privésessies en opleidingen staan altijd op de website van Yoga Sol. Yoga Sol behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, opleidingen, privésessies en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Yoga Sol, en/of door vermelding op de website, en/of per email.

Artikel 5 – Reserveren voor lessen

5.1 Reserveren via website Voor de lessen bij Yoga Sol kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website.

5.2 Regels voor reservering  Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.  Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de balie.  Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander.  Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar Yoga Sol komen. We houden altijd 5 plaatsen beschikbaar waarvoor geen reservering nodig is. Je moet dan natuurlijk wel op tijd aanwezig zijn want er geldt “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.  Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 4 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.

Artikel 6 – Lesrooster

6.1 Actuele rooster op website

Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Yoga Sol behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yoga Sol, vermelding op de website en/of per e-mail.

6.2 Annuleringen lessen

Yoga Sol behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats. 3

6.3 Geen les

Yoga Sol is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten. Daarnaast hanteert Yoga Sol een vrije dagenrooster, vermeld op de website.

Artikel 7 – Beëindigen, veranderen en pauzeren lidmaatschap

7.1 Opzegtermijn

Beëindiging van het lidmaatschap is maandelijks mogelijk (met inachtname van de minimale inschrijftermijn). Opzegging dient schriftelijk via de email info@yogasol.nl plaats te vinden voor de vijftiende van de maand om de maand erna in te gaan. Pas nadat de student via de mail een bevestiging heeft ontvangen dat de opzegging in goede orde is ontvangen, is sprake van een rechtsgeldige opzegging. De enige geldige reden om een abonnement vroegtijdig te beëindigen is ziekte/ziekenhuisopname. Hierbij dient de student een doktersverklaring aan Yoga Sol te overhandigen.

7.2 Verhogen, verlagen abonnement Het is mogelijk om maandelijks het abonnement te verhogen of te verlagen naar een abonnement met een ander aantal lessen per week. Hierbij is er sprake van een opzegtermijn en dient de student de wijziging voor de vijftiende van de maand via de email info@yogasol.nl aan te vragen om de maand erna in te gaan. Pas nadat de student via de mail een bevestiging heeft ontvangen dat de verlaging in goede orde is ontvangen, is sprake van een rechtsgeldige verlaging van het abonnement.

7.3 Opzeggen zwangerschapsyoga Beëindiging van het zwangerschapsyoga-lidmaatschap is maandelijks mogelijk. Opzegging dient schriftelijk via de email info@yogasol.nl plaats te vinden voor de vijftiende van de maand om de maand erna in te gaan. Pas nadat de student via de mail een bevestiging heeft ontvangen dat de opzegging in goede orde is ontvangen, is sprake van een rechtsgeldige opzegging. Mocht de student de laatste weken na afloop van het zwangerschapsyoga-lidmaatschap nog lessen willen volgen, is dit mogelijk via deelname aan losse lessen middels pinbetaling in de studio volgens het geldende tarief.

7.4 Pauzeren Pauzeren van een abonnement is niet mogelijk. De enige geldige reden om een abonnement te pauzeren is ziekte/ziekenhuisopname/zwangerschap. Hierbij dient de student een doktersverklaring aan Yoga Sol te overhandigen. In overleg bepalen student en Yoga Sol de duur van de pauze, waarna hervatting van het abonnement plaatsvindt. De eerste maand na de hervatting zal de incasso weer starten. Mocht de deelnemer zijn abonnement alsnog willen opzeggen na de startdatum van hervatting dan is dit mogelijk met inachtname van een opzegtermijn. Artikel 7.1 is dan van toepassing.

Artikel 8 – Workshops, opleidingen, retreats, privésessies

8.1 Workshops

8.1.1 Boeken

Een deelnemer kan aan een workshop deelnemen nadat hij via de website een boeking heeft gedaan en Yoga Sol het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen (met inachtname van de uiterlijke betaaltermijn). Het geldende workshoprooster staat altijd op de website. Yoga Sol behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yoga Sol , en/of vermelding op de website en/of per e-mail.

8.1.2 Annulering door Yoga Sol

Yoga Sol behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan deelnemer.

8.1.3 Annulering Tot één (1) maand voor de geplande workshopdatum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogasol.nl. Tot zeven dagen voor de geplande workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld. Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

8.2 Opleidingen

8.2.1 Boeken Een deelnemer kan aan een opleiding deelnemen nadat Yoga Sol het volledige bedrag voor deelname aan de opleiding heeft ontvangen (met inachtname van de uiterlijke betaaltermijn)..

8.2.2 Annulering door Yoga Sol Yoga Sol behoudt zich het recht voor om een geplande opleiding te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde bedrag gerestitueerd worden aan de deelnemer.

8.2.3 Annulering Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van de opleiding wordt 10% van de opleidingskosten (met een maximum van €100,-) in rekening gebracht. Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang van de opleiding wordt 30% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 6 en 1 week voor aanvang van de opleiding wordt 70% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding is er geen recht op terugbetaling. Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de opleiding, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

8.3 Retreats

8.3.1 Boeken

Een deelnemer kan aan een retreat deelnemen nadat hij via de website een boeking heeft gedaan en Yoga Sol het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen (met inachtname van de uiterlijke betaaltermijn).

8.3.2 Betaling(stermijn)

Bij deelname aan een retreat dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale retreatprijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan aan Yoga Sol . Een deelnemer kan aan een retreat deelnemen nadat de deelnemer de volledige retreatprijs heeft betaald. 4

8.3.3 Annulering door Yoga Sol

Yoga Sol behoudt zich het recht voor de retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde retreatprijs terugbetaald.

8.3.4 Annulering

Annulering van deelname aan een gepland retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@yogasol.nl. Tot 60 dagen voor de geplande retreat kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Binnen 60 dagen voor de geplande retreatdatum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de retreatprijs in rekening wordt gebracht. Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de retreat, wordt de reeds betaalde retreatprijs niet terugbetaald. Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retreat, wordt de reeds betaalde retreatprijs niet terugbetaald.

8.4 Privésessies

8.4.1 Boeken Een deelnemer kan een privésessie ontvangen nadat hij via info@yogasol.nl een afspraak heeft gemaakt en een boeking heeft gedaan en Yoga Sol het volledige bedrag voor deelname aan de privésessie heeft ontvangen (met inachtname van de uiterlijke betaaltermijn).

8.4.2 Annulering door Yoga Sol

Yoga Sol behoudt zich het recht voor om een geplande privésessie te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde bedrag gerestitueerd worden aan de deelnemer.

8.4.3 Annulering

Tot één dag voor de geplande privésessie kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogasol.nl. Indien de deelnemer zijn boeking binnen 24 uur voor een geplande privésessie annuleert, wordt geen geld terugbetaald.

Artikel 9 – Huisregels

9.1 Huisregels

Alle studenten en deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Yoga Sol volgen:  Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Yoga Sol .  Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.  Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.  Draag schone en makkelijk zittende kleding.  Doe je schoenen uit voordat je een studio betreed.  Yoga Sol stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.  Voor een optimale rust worden studenten en deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en workshops niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.  Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yoga Sol niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van studenten en deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

9.2 Ontzegging toegang

Yoga Sol behoudt zich het recht voor studenten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 9.1 niet naleven, de toegang tot Yoga Sol te ontzeggen en het eventuele lidmaatschap van de betreffende student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

Artikel 10 – Webshop

10.1 Voor de webshop gelden aanvullende webshop voorwaarden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid

De student volgt de door Yoga Sol aangeboden activiteiten geheel op eigen risico. De student die onder medische behandeling is dan wel is geweest, is verplicht om hierover advies bij de betreffende behandelaar in te winnen. Yoga Sol is niet aansprakelijk voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Yoga Sol . In dat geval zal iedere aansprakelijkheid van Yoga Sol beperkt worden tot het door de student betaalde lesgeld. Voor indirecte schade waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade en vermogensschade en verlies of diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen is Yoga Sol nimmer aansprakelijk 11.2 Letsel Yoga Sol werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop, opleiding of retreat bij, of verzorgd door, Yoga Sol , aanvaardt de student en deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yoga Sol adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:  Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.  Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.  Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.  Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.  Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.  Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.  Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.  Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

12.1 Verzamelen persoonsgegevens

Yoga Sol verzamelt persoonsgegevens van de studenten en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. 5 Yoga Sol gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

12.2 Gebruik gegevens

Yoga Sol gebruikt de in artikel 12.1 genoemde persoonsgegevens ook om de studenten en deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga Sol en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yoga Sol, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogasol.nl. De student en deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga Sol gebruik kan worden gemaakt.

12.3 Doorgave gegevens

Yoga Sol geeft de persoonsgegevens van de studenten en deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Artikel 13 – Toepasselijkheid recht en geschillen beslechting

13.1 NL recht Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen beslechting

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Yoga Sol . Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een lidmaatschap, workshop, opleiding of retreat, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yoga Sol zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.